Gizlilik ve çerez politikası

51 / 100


Gizlilik Politikası:
Kargotakip.biz olarak, hizmetlerimizden güvenilir ve eksiksiz şekilde faydalanılmasını sağlamak amacıyla sitemiz kullanıcılarının gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Kargotakip.biz Gizlilik Politikası siteye giriş yapan kullanıcıların kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile tamamen entegre bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Hangi Veriler İşlenmektedir?


Hangi Veriler İşlenmektedir?

Aşağıda Kargotakip.biz tarafınca işlenen ve Kanun uyarınca şahsi veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça söylenmedikçe işbu Politika kapsamında arz edilen koşul ve hükümler neticesinde “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.
– Kimlik Bilgisi
– İletişim Bilgisi
– Kullanıcı Bilgisi
– Kullanıcı İşlem Bilgisi
– İşlem Güvenliği Bilgisi
– Finansal Bilgi
– Pazarlama Bilgisi
– Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. Ve 7. Maddeleri uyarınca, geri döndürülemeyecek halde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişik işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Veri İşleme AmaçlarıKargotakip.biz, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişik kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Platform’un işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak suretiyle Kargotakip.biz tarafınca sunulan ürün ve hizmetlerden alakalı kişileri faydalandırmak için lüzumlu çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve alakalı iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin alakalı kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve gereksinimlerine göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Kargotakip.biz tarafınca yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafınca lüzumlu çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, kargotakip.biz ve iş ilişkisi içinde bulunmuş olduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile kargotakip.biz’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları
Veri Sahibi’nin aleni rızası kapsamında, Kargotakip.biz, Veri Sahipleri’nin Platform üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, direkt pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne hususi promosyon önerilerinin sunulması ve Veri Sahibi’ne bu önerilerin iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda sözü edilen taraflar ile bu veriler paylaşılabilecektir.

 Kişisel Verilerin Aktarımı:
Kargotakip.biz, Veri Sahibi’ne ait şahsi verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde etmiş olduğu yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Kargotakip.biz ‘in hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz mevzusu hizmetlerin temini amacıyla sınırı olan olmak üzere aktarılabilecektir. Kargotakip.biz , Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli veya izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ait hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer edinen amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak suretiyle dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, inceleme şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan şahsi veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenip aktarılabilir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahipleri,
Kendileri ile alakalı kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, şahsi verileri işlenmişse buna ilişkin malumat talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt arasında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin yanlış veya eksik işlenmiş olması halinde bunları;
  • Düzeltilmesini isteme hakkınız ve bu kapsamda yapılan işlemin şahsi verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkınız,
  • Kanun ve ilgili öteki kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına karşın, işlenmesini gerektiren nedenlerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkınız,
  • Yapılan işlemin şahsi verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkınız,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vesilesiyle çözümleme edilmesi suretiyle ferdin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.


Söz mevzusu hakların kullanımına ait talepler, kişisel veri sahipleri tarafınca Kargotakip.biz adresinde yer edinen 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kargotakip.biz tarafınca hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Kargotakip.biz laf mevzusu talepler otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Kargotakip.biz ‘in taleplere ait olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üstünden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Hangi Haklara Sahipsiniz?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca ziyaretçiler, Kargotakip.biz’e başvurarak, kendileriyle ilgili,

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişik bilgileri isteme
– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına müsait kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt arasında şahsi verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerin eksik yada yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine müsait olarak işlenmiş olmasına karşın, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin şahsi verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla çözümleme edilmesi üzere kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Söz konusu haklar, şahsi veri sahipleri tarafınca 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kargotakip.Biz tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişik Politika’da belirtilen yöntemlerle iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret istenilmemesi esas olmakla birlikte, Kargotakip.Biz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafınca belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklıdır.

Gizlilik ve Rıza Politikası’ndaki Değişiklikler

Kargotakip.biz, Gizlilik Politikası ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları ile alakalı ayrıntılı izahat sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir (Çerez Politikası Aydınlatma Metni). Bu bakımdan, Kargotakip.biz’de yer edinen Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kullanıcılar tarafından kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez kullanım tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

Kargotakip.biz sitesi sahibi Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Platform’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.